Statut Fundacji „Pomóż mi zrobić to samemu”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja „Pomóż mi zrobić to samemu” zwana dalej Fundacją działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Elżbietę Majdosz i Magdalenę Przeździak, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Patrycję Wąsowską w kancelarii notarialnej w Warszawie (01-210) przy ul. Kolejowej 47 lok 26 w dniu 20 listopada 2014 r.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może posiadać oddziały, w tym zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne.
4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
6. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
7. Zasady oraz tryb przyznawania tych wyróżnień określa Zarząd na umotywowany wniosek członka Zarządu i Fundatora.
8. Nazwą Fundacji jest: Fundacja „Pomóż mi zrobić to samemu”.

§3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zgodnie z ustawą o działaniach administracji rządowej.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§4

Celem Fundacji jest:
a. Popularyzacja idei edukacji i wychowania opartego na prawie każdego człowieka, a w szczególności dzieci i młodzieży, do szacunku oraz swobodnego, nieskrępowanego wszechstronnego rozwoju we własnym tempie i rytmie, zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami jednostki.
b. Wspieranie działań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych opartych o idee wychowania i modele edukacyjne wybitnych pedagogów, w szczególności Marii Montessori i Janusza Korczaka.
c. Promowanie i wspieranie inicjatyw podnoszących jakość istniejących placówek oraz programów edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
d. Działanie na rzecz współpracy środowisk zajmujących się edukacją, wychowaniem i kulturą, w tym rodziców, nauczycieli, władz lokalnych, instytucji odpowiedzialnych za opiekę, wychowanie i edukację oraz organizacji pozarządowych.
e. Propagowanie zasad zdrowego i twórczego sposobu spędzania czasu wolnego zgodnie z ideą harmonijnego rozwoju.
f. Popularyzacja idei samoaktywizacji jednostek w swoim środowisku, świadomego i zdrowego życia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zdrowego żywienia.
g. Tworzenie warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej, społecznej, obywatelskiej i zawodowej Polaków.
h. Przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej, przemocy i wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym.
i. Rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału młodego pokolenia Polaków.
j. Niesienie pomocy socjalnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, materialnej osobom ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym, chorym, w szczególności dzieciom i młodzieży.
k. Wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych Polski, krajów UE i świata.
l. Promowanie idei wolontariatu krajowego i międzynarodowego, tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju i upowszechniania postaw wolontariackich Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia.

§5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez poniższą działalność mającą charakter niedochodowy:
1. Tworzenie programów edukacyjnych i rozwojowych opartych o idee wychowania stworzone przez wybitnych pedagogów, w szczególności Marię Montessori i Janusza Korczaka.
2. Wspieranie i udział w imprezach edukacyjnych, wychowawczych i artystycznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjnej i artystycznej w tym zakresie.
4. Działalność w Internecie, szczególnie prowadzenie i tworzenie stron oraz portali.
5. Organizacja konkursów, imprez masowych, happeningów ulicznych, performanców i zawodów.
6. Współpraca z podmiotami, krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami oświatowymi, kulturalnymi, samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi.
7. Opiniowanie projektów i działań edukacyjnych, wychowawczych oraz twórczych.
8. Wspieranie inicjatyw na rzecz wyrównania szans edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji finansowej.
9. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie edukacyjnej i kulturalnej.
10. Tworzenie platformy współpracy wychowawców, rodziców i opiekunów mającej na celu polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży.
11. Wspieranie edukacji domowej poprzez podnoszenie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów.
12. Fundowanie stypendiów oraz udzielanie wsparcia finansowego dla inicjatyw o charakterze edukacyjnym, twórczym lub prospołecznym zbieżnych z celami Fundacji.

§6

1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami oraz osobami, dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane, jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§7

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Kwota 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) przeznaczone zostanie na działalność gospodarczą.

§8

1. Przychody Fundacji pochodzą z:
– darowizn, spadków, zapisów,
– dotacji, grantów i subwencji osób prawnych,
– dochodów ze zbiórek publicznych,
– dochodów z majątku Fundacji,
– odsetek bankowych,
– prawa majątkowego,
– dochodów z działalności gospodarczej.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
4. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
5. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

Działalność gospodarcza

§9

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:
1. Wychowanie przedszkolne (85.10.Z)
2. Szkoły podstawowe (85.20.Z)
3. Gimnazja (85.31.A)
4. Licea ogólnokształcące (85.31.B)
5. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)
6. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
7. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane(85.59.B)
8. Działalność wspomagająca edukacje (85.60.Z)
9. Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)
10. Wypożyczanie kaset video, płyt CD, DVD itp. (77.22.Z)
11. Działalność bibliotek (91.01.A)
12. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z)
13. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
14. Produkcja gier i zabawek (32.40.Z)
15. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
16. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.24.Z)
17. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)
18. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)
19. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z)
20. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z)
21. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z)
22. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
23. Wydawanie książek (58.11.Z)
24. Wydawania czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
25. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
26. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych (59.11.Z)
27. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (59.13.Z)
28. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
29. Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z)
30. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
31. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
32. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)
33. Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B)
34. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z)
35. Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z)
36. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
37. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
38. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)
39. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)
40. Działalność fotograficzna (74.20.Z)
41. Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z).

Rozdział IV. Władze Fundacji

§10

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

Zarząd

§11

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, wliczając w to Prezesa.
2. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieoznaczony.
3. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Fundator może być jednocześnie Członkiem Zarządu.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci Członka Zarządu.
6. W przypadku niezdolności Fundatorów do podejmowania czynności prawnych, ich kompetencje przejmuje Zarząd.

§12

Do zadań Zarządu należy:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
c) uchwalanie rocznych planów działań Fundacji
d) realizacja celów statutowych,
e) sporządzanie budżetu,
f) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
g) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
h) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
i) dokonywanie zmian statutu,
j) podejmowanie decyzji o połączenie z inną Fundacja i likwidacji Fundacji,
k) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

§13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu ma prawo zwołać każdy Członek Zarządu, przesyłając informację o jego terminie pocztą elektroniczną lub telefonicznie, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał na zebraniu Zarządu podczas głosowania bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
Sposób reprezentacji

§14

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych do kwoty 10 000 zł składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10 000 zł wymagane jest współuczestnictwo dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§15

Zmian w statucie Fundacji, w tym zmiany celu Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§16

1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Decyzje w sprawach połączenia z inną Fundacją podejmuje Zarząd jednogłośnie.

§17

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra do spraw oświaty i wychowania.
3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd, w drodze jednomyślnej uchwały.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone innym organizacjom czy instytucjom realizującym zbliżone cele statutowe do celów statutowych Fundacji „Pomóż mi zrobić to samemu”.

Statut został przyjęty dnia 23 listopada 2018 r.